• Giới thiệu chương trình Cử nhân Truyền thông chuyên ngành Báo chí - Deakin

    Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Đại học Deakin (úc) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM được thực hiện nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, sáng tạo, năng động và làm việc hiệu quả trong môi trường truyền thông trong nước và quốc tế.